Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden geldend voor de voetbalfeestjes en de voetbaldagen.

Trainingen voetbalschool

1. Aanmelden trainingen en clinics

1.1. Het aanmelden voor trainingen en clinics kan via het aanmeldformulier op deze site. Bij het verzenden van het formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2.Indien u niet binnen 5 werkdagen een reactie van ons ontvangen heeft op uw aanmelding neem dan contact met ons op via e-mail info@football4fun.nl of Whatsapp 06-22062076.

2. Betalingsvoorwaarden en- procedure

2.1. Bij trainingen van de Football4Fun Voetbalschool wordt er per blok betaald, dit bedrag zal via een betaalverzoek per app voldaan dienen te worden. Pas na ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld is deelname mogelijk.

2.2. Bij clinics die georganiseerd worden door de Football4Fun Voetbalschool dient voor aanvang van de clinic het verschuldigde inschrijfgeld bijgeschreven te staan op de rekening van Football4Fun, alleen dan is deelname mogelijk.U krijgt hiervoor een betaalverzoek via de email.

2.3. De Football4Fun Voetbalschool zal alleen bij een (ernstige) blessure waarbij de deelnemer niet meer kan deelnemen aan een blok of clinic, in overleg, overgaan tot een teruggave van het gehele of een gedeelte van het het reeds betaalde inschrijfgeld.

3 Aansprakelijkheid/Gedrag

3.1. De Football4Fun Voetbalschool kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
verlies/diefstal, materiële schade en blessures die ontstaan voor, tijdens of na deelname aan activiteiten van de Football4Fun Voetbalschool.

3.2. Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich correct gedragen. We verwachten een positieve houding ten opzichte van trainers/begeleiders alsmede ook ten opzichte van de andere deelnemers.

3.3. De Football4Fun Voetbalschool is ten allen tijde bevoegd om een deelnemer uit te sluiten na een misdraging en/of negatief gedrag, zonder recht van teruggave van het reeds betaalde inschrijfgeld/deelnamegeld.

4 Deelname/Kleding

4.1. Deelname aan een activiteit georganiseerd door de Football4Fun Voetbalschool is geheel vrijblijvend en voor eigen risico.

4.2. Het dragen van voetbal(sport)schoenen tijdens trainingen is verplicht, het dragen van scheenbeschermers wordt ten zeerste aangeraden. Wanneer een training binnen plaats vindt in een gymzaal dan zijn gym/zaalvoetbalschoenen verplicht.

4.3. Bij de Football4Fun Voetbalschool in Meijel krijgt iedere deelnemer bij de eerste aanmelding een gratis shirt uitgereikt, elk volgend shirt kost €3,50. Het aanfschaffen en dragen van een Football4Fun shirt is niet verplicht.

4.4. Het dragen van sierraden is niet toegestaan. 

5 Foto’s en video

5.1. De Football4Fun Voetbalschool behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen commerciele en promotionele doeleinden. Indien u dit niet wilt kan uw kind helaas niet deelnemen aan de activiteiten van de Football4Fun Voetbalschool.

Kinderfeest

6. Aanvraag kinderfeest

6.1. Het boeken van een kinderfeest kan door een aanvraag te doen via e-mail of telefonisch. Bij het boeken van een kinderfeest gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

6.2. De aanvragen voor een kinderfeest worden geregistreerd op datum van ontvangst.

6.3. Na het definitief vastleggen van de datum van het kinderfeest ontvangt u een digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.

7. Betalingsvoorwaarden en- procedure

7.1. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.

7.2. Bij het te laat/niet betalen zal het kinderfeest te komen vervallen.

7.3. Contant betalen is ook mogelijk, dit wordt vooraf besproken.

8. Afmelding/Annuleren

8.1. Wanneer het kinderfeest onverhoopt geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door ziekte van de jarige dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit tijdig door te geven. Doet men dit 48 uur voor aanvang van het kinderfeest dan zal het reeds betaalde geld teruggestort worden. Bij afmeldingen binnen 48 uur kijken we of dat we samen een oplossing kunnen vinden, Football4Fun is hier uiteindelijk leidend in.

8.2. Wanneer een kind afwezig is bij een kinderfeest zal er niet worden overgegaan tot terugbetaling.

8.3. Het kinderfeest gaat in principe altijd door. Maar de Football4Fun Voetbalschool behoudt het recht tot het eventueel afgelasten van een kinderfeest. U wordt hier altijd digitaal van op de hoogte gesteld.

8.4. Indien u niet binnen 5 werkdagen een reactie van ons ontvangen heeft op uw aanvraag of e-mail neem dan contact met ons op via e-mail info@football4fun.nl of Whatsapp 06-22062076.

9 Aansprakelijkheid/Gedrag

9.1. De Football4Fun Voetbalschool kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
verlies/diefstal, materiële schade en blessures die ontstaan voor, tijdens of na deelname aan activiteiten van de Football4Fun Voetbalschool.

9.2. Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich correct gedragen. We verwachten een positieve houding ten opzichte van trainers/begeleiders alsmede ook ten opzichte van de andere deelnemers.

9.3. De Football4Fun Voetbalschool is te allen tijde bevoegd om een deelnemer uit te sluiten na een misdraging en/of negatief gedrag.

10 Deelname/Kleding

10.1. Deelname aan een activiteit georganiseerd door de Football4Fun Voetbalschool is geheel vrijblijvend en voor eigen risico.

10.2. Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens een voetbalfeest, clinic of training is wenselijk maar niet verplicht. Wanneer een voetbalfeest plaats vindt in een gymzaal dan zijn gym/zaalvoetbalschoenen verplicht.

10.3. Het dragen van sierraden is niet toegestaan. 

11 Foto’s en video

11.1. Football4Fun behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen commerciele en promotionele doeleinden. Indien u dit niet wilt dan dit graag van te voren duidelijk schriftelijk kenbaar maken.

Voetbaldag(en)

12. Aanmelden/Betalingsvoorwaarden en- procedure 

12.1. Het aanmelden voor de Football4Fun Voetbaldag(en) kan door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. Bij het aanmelden van uw kind gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Alleen na een bevestiging van de Football4Fun Voetbalschool is deelname gegaranderd.

12.2. Bepalend voor plaatsing is het moment dat en de betaling van het inschrijfgeld en het inschrijfformulier bij Football4Fun binnen zijn. Na de bevestigingsmail van inschrijving heeft u 2 weken om de betaling te voldoen. Indien de betaling niet tijdig is gedaan is deelname niet gegarandeerd. 

12.3. Ouder(s)/verzorger(s) hebben de mogelijkheid om bij aanmelding de naam van één vriendje/vriendinnetje door te geven, die ook aangemeld is, bij wie de deelnemer graag in de groep wil. De organisatie probeert met deze wens rekening te houden maar geeft geen garanties dat aan deze wens voldaan wordt.

12.4. Houd zelf in de gaten of u een reactie krijgt op uw aanmelding, het kan gebeuren dat een aanmelding niet goed of zelf niet helemaal binnenkomt. Wij streven er naar op binnen 5 werkdagen te reageren op een aanmelding. Duurt het langer dan kunt u het beste zelf even een e-mail sturen naar info@football4fun.nl of een Whatsapp naar 06-22062076.

12.5. Het kan zijn dat emails van de Football4Fun Voetbalschool in uw spambox terecht komen, markeer om dit in het vervolg te voorkomen Football4Fun als veilige afzender.

13. Afmelding/Annuleren

13.1. Annuleren tot 5 weken voor de start van de voetbaldagen is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt om 25% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 14 dagen voor de start van de voetbaldagen betekent dat wij geen teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. Bij een ernstige blessure is het altijd mogelijk om het volledige inschrijfgeld terug te krijgen, u dient dan wel een doktersverklaring te overleggen.
Andere dan de hier boven genoemde gevallen zullen individueel bekeken worden.

Annuleren kan door middel van een email te sturen naar info@football4fun.nl Een annulering is pas definitief als wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan zelf contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.
​​​​​​​
14.  Aansprakelijkheid/Gedrag

14.1. De Football4Fun Voetbalschool en de eigenaar of beheerder van de accomodatie waar de voetbaldag(en) plaatsvinden kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld.
Deelnemers aan activiteiten van de Football4Fun Voetbalschool zijn verzekerd voor letsel door toedoen of nalatigheid van de organisator en/of haar medewerkers.

14.2. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens alle activiteiten van de voetbaldagen. Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich correct gedragen. We verwachten een positieve houding ten opzichte van trainers/begeleiders alsmede ook ten opzichte van de andere deelnemers. De Football4Fun Voetbalschool is te allen tijde bevoegd om een deelnemer uit te sluiten na een misdraging en of negatief gedrag.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze ten alle tijden zorgvuldig omgaan met de trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

14.3. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder punt 14.2 vindt er geen teruggave van het inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of als er vanwege extreme weersomstandigheden niet getraind kan worden bestaat er de mogelijkheid dat er een dag afgelast wordt. Communicatie  hierover verloop via de de website www.football4fun.nl of per email aan het door u aan ons verstrekte emailadres. Bij het afgelasten van een dag of meerdere dagen zal de Football4Fun Voetbalschool overgaan tot teruggave van een nog nader te bepalen bedrag.

15. Foto’s en video activiteiten voetbaldagen

15.1. Football4Fun behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen commerciele en promotionele doeleinden. Indien u dit niet wilt kan uw kind helaas niet deelnemen aan de voetbaldagen.

Verhuur

16.1: Object van de verzekeringsovereenkomst. 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde assecoires, welke is gesloten tussen Football4Fun en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

16.2: Kredietwaardigheid.
Elke met Football4Fun aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Football4Fun van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaand dat Football4Fun zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

16.3: duur van de overeenkomst.
1. deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen
2. bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

16.4: levering en terugbetaling
1. de huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Football4Fun op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan Football4Fun te retouneren, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Football4Fun zich met het bezorgen en/of terugbrengen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in het laatstgenoemde geval geschiedt het brengen en/of terughalen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Football4Fun een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijn en borg, onverminderd het recht van Football4Fun op verdere schadevergoeding.

16.5: leveringstermijn
Indien Football4Fun zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Football4Fun er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.

16.6: verplichtingen huurder
1. de huurder is gedurende gehele periode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen
2. huurder zal de goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken
3. de huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen
4. het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Football4Fun aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
5. huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde toe te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan.

16.7: transport
1. Indien nadrukkelijk overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst verzorgt Football4Fun het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Football4Fun het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
2. De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor zijn ontstaan te vergoeden.

16.8: weersinvloeden
Football4Fun behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluiten ter beoordeling van Football4Fun, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door Football4Fun reeds ontvangen bedragen worden terugbetaald, echter er zal geen rente verschuldigd zijn.

16.9: controle op de goede staat van de goederen
De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

16.10: reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, of door het gebruik van ongeschikte accessoires of enige ander oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

16.11: waarborgsom 
1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Football4Fun een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
2. Football4Fun behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten voor reparatie/reiniging als in artikel opzegging “opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.
3. Football4Fun is verplicht de waarborgsom bij het beëindigen van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Football4Fun  heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

16.12: verzekering 
De verhuur artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd , huurder dient hier voor zelf zorg te dragen.

16.13: Schade en gebreken
1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Football4Fun te melden. Zonder toestemming van Football4Fun mag huurder niet tot reparatie overgaan.
2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Football4Fun slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

16.14: aansprakelijkheid
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Football4Fun beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Football4Fun ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

16.15: Mededelingsverplichting huurder
1. Huurder dient Football4Fun onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Football4Fun dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

16.16: Annulering 
Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Football4Fun een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen.

De schadeloosstelling bedraagt:
• Bij annulering tot 3 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs
• Bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 25 % van de totale prijs
• Bij annulering tot 1 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs
• Bij annulering binnen dagen voor de ingangsdatum 100 % van de totale prijs

16.17: opzegging/ontbinding
1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Football4Fun. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Football4Fun bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Football4Fun worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Football4Fun gerechtig de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Football4Fun bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Football4Fun gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn, tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Football4Fun op verdere schadevergoeding.

16.18: vervanging 
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Football4Fun terug te (laten) brengen dient huurder aan Football4Fun een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

16.19: wijzigingen 
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor het afsluiten van de overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd staan.

16.20: retentierecht
Wanneer Football4Fun goederen van de opdrachtgever onder zicht heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever door die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Football4Fun heeft dit retentierecht eveneens op eerder overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

16.21: betaling
Betaling dient contant te geschieden bij ophalen of afleveren van de producten, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.

16.22: toepasselijk recht
Op alle door Football4Fun gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

16.23: geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Football4Fun, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe bevoegd is.

Algemeen

17 E-mail contact

17.1. Het kan voorkomen de emails verstuurd vanaf info@football4fun.nl in uw spam terecht komen. U kunt dit voorkomen door ons toe te voegen aan de veilige afzenders.

18 Klachten

18.1. Klachten kun u per email richten aan de Football4Fun Voetbalschool, info@football4fun.nl

19 Disclaimer

19.1. De inhoud van de bovenstaande algemene voorwaarden zijn zeer zorgvuldig samengesteld door de Football4Fun Voetbalschool. De Football4Fun voetbalschool draagt er zorg voor dat alle gegevens op deze website volledig en juist zijn, Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan kan men hier geen rechten aan ontlenen. 

Deze website is de officiele website van de Football4Fun Voetbalschool, alle rechten zijn voorbehouden aan de Football4Fun Voetbalschool. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de Football4Fun Voetbalschool op welke wijze dan ook vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of doorgegeven worden.

Mee trainen met Football4Fun?

Op zondagochtend (in Meijel) en op woensdagmiddag (in Panningen) vinden de trainingen van de Football4Fun Voetbalschool plaats. De kinderen zullen op een leuke, plezierige en ongedwongen manier bezig zijn met het spelletje voetbal.