Algemene voorwaarden Football4Fun Verhuur

Artikel 1: Object van de verzekeringsovereenkomst. 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde assecoires, welke is gesloten tussen Football4Fun en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2: Kredietwaardigheid.
Elke met Football4Fun aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Football4Fun van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaand dat Football4Fun zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 3: duur van de overeenkomst.
1. deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen
2. bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4: levering en terugbetaling
1. de huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Football4Fun op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan Football4Fun te retouneren, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Football4Fun zich met het bezorgen en/of terugbrengen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in het laatstgenoemde geval geschiedt het brengen en/of terughalen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Football4Fun een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijn en borg, onverminderd het recht van Football4Fun op verdere schadevergoeding.

Artikel 5: leveringstermijn
Indien Football4Fun zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Football4Fun er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.

Artikel 6: verplichtingen huurder
1. de huurder is gedurende gehele periode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen
2. huurder zal de goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken
3. de huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen
4. het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Football4Fun aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven. 
5. huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde toe te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan. 

Artikel 7: transport
1. Indien nadrukkelijk overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst verzorgt Football4Fun het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Football4Fun het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
2. De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor zijn ontstaan te vergoeden.

Artikel 8: weersinvloeden
Football4Fun behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluiten ter beoordeling van Football4Fun, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door Football4Fun reeds ontvangen bedragen worden terugbetaald, echter er zal geen rente verschuldigd zijn.

Artikel 9: controle op de goede staat van de goederen
De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 10: reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, of door het gebruik van ongeschikte accessoires of enige ander oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 11: waarborgsom 
1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Football4Fun een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
2. Football4Fun behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten voor reparatie/reiniging als in artikel opzegging “opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.
3. Football4Fun is verplicht de waarborgsom bij het beëindigen van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Football4Fun  heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 12: verzekering 
De verhuur artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd , huurder dient hier voor zelf zorg te dragen.

Artikel 13: Schade en gebreken
1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Football4Fun te melden. Zonder toestemming van Football4Fun mag huurder niet tot reparatie overgaan.
2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Football4Fun slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

Artikel 14: aansprakelijkheid
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Football4Fun beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Football4Fun ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 15: Mededelingsverplichting huurder
1. Huurder dient Football4Fun onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Football4Fun dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16: Annulering 
Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Football4Fun een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen.

De schadeloosstelling bedraagt:
• Bij annulering tot 3 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs
• Bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 25 % van de totale prijs
• Bij annulering tot 1 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs
• Bij annulering binnen dagen voor de ingangsdatum 100 % van de totale prijs

 

Artikel 17: opzegging/ontbinding
1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Football4Fun. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Football4Fun bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. 
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Football4Fun worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Football4Fun gerechtig de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Football4Fun bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Football4Fun gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn, tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Football4Fun op verdere schadevergoeding.

Artikel 18: vervanging 
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Football4Fun terug te (laten) brengen dient huurder aan Football4Fun een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 19: wijzigingen 
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor het afsluiten van de overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd staan.

Artikel 20: retentierecht
Wanneer Football4Fun goederen van de opdrachtgever onder zicht heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever door die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Football4Fun heeft dit retentierecht eveneens op eerder overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 21: betaling
Betaling dient contant te geschieden bij ophalen of afleveren van de producten, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen. 

Artikel 22: toepasselijk recht
Op alle door Football4Fun gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23: geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Football4Fun, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe bevoegd is.

Agenda

14-07-2020 | Sportpark Molenhoek Heythuysen

Jumbo Heerschap Heythuysen Voetbaldagen

23-07-2020 | Beringerzand

Spellencircuit Recreatiepark Beringerzand

13-08-2020 | Berinerzand

Spellencircuit Recreatiepark Beringerzand

17-08-2020 | Sportpark Panningen Noord

Jumbo Panningen Voetbaldagen

Hoofdsponsor Voetbalschool

Roma Events

Social Media

Instagram Facebook Twitter

Copyright 2014 by Football4Fun · Algemene Voorwaarden · Privacy Policy · site door BRAMUS Internet Services